Điều khoản và Điều kiện sử dụng

Điều Khoản và Điều kiện sử dụng này được áp dụng để xác định và điều chỉnh việc bạn ( hay còn có thể gọi là người dùng/khách hàng/nhà cung cấp…hoặc có thể là bất cứ một người nào,đại diện cho một chủ thể nào đó) khi truy cập,sử dụng các thông tin và dịch vụ được cung cấp thông qua hệ thống website: https://vietnamdulich.vn và các kênh thông tin trên internet khác thuộc quyền quản lý và vận hành bởi ” Việt Nam Du Lịch ” ( ” Việt Nam Du Lịch ” và các tên gọi được định nghĩa và sử dụng thống nhất trong Quy định chung ).

Bằng việc truy cập vào website và các kênh thông tin do ” Việt Nam Du Lịch “ sở hữu,quản lý vận hành và/hoặc sử dụng các thông tin,nội dung và dịch vụ cung cấp bởi “Việt Nam Du Lịch” . Điều đó có nghĩa là bạn đã đồng ý rằng bạn đã đọc hiểu đầy đủ và chịu sự ràng buộc bởi các quy định của Điều Khoản và Điều kiện sử dụng này, qua đó xác lập một thỏa thuận pháp lý giữa bạn và “Việt Nam Du Lịch” (như được định nghĩa dưới đây). Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ nội dung nào trong Điều Khoản và Điều kiện sử dụng này, vui lòng không truy cập và/hoặc sử dụng các thông tin và dịch vụ này hoặc sử dụng bất kỳ thông tin, nội dung hay phần nào của dịch vụ của ” Việt Nam Du Lịch”. Nếu bạn sử dụng bất kỳ nội dung, thông tin hay các công cụ tương tác, đăng ký tài khoản và hoạt động trên website và các kênh khác do ” Việt Nam Du Lịch ” cung cấp thì điều đó có nghĩa là: Bạn đã đọc hiểu đầy đủ và đồng ý tuân thủ tất cả các nội dung trong  Điều Khoản và Điều kiện sử dụng này và các quy định,chính sách do ” Việt Nam Du Lịch ” công bố công khai trên website.

Điều khoản và Điều kiện sử dụng này là một phần không thể tách rời với các quy định,quy chế và chính sách đã được công bố công khai trên website ” Việt Nam Du Lịch ” mà tất cả mọi người dùng/Khách hàng/Nhà cung cấp/Đối tác liên kết …đều phải có trách nhiệm và nghĩa vụ đồng ý tuân thủ, bao gồm:

Việt Nam Du Lịch giữ quyền điều chỉnh cập nhật và diễn giải cho Điều khoản và Điều kiện sử dụng và các chính sách,quy định được công bố công khai tại website: https://vietnamdulich.vn mà tất cả người dùng/khách hàng/nhà cung cấp/các đơn vị có hợp tác và liên kết…đều có trách nhiệm tự mình cập nhật,đọc hiểu kỹ đúng,đầy đủ và có nghĩa vụ tuân thủ trước khi bạn ra quyết định sử dụng và/hoặc có bất kỳ hành động hay tương tác nào.

Việt Nam Du Lịch trong một phạm vi có giới hạn và khả năng kỹ thuật cho phép. Tất cả người dùng/khách hàng/nhà cung cấp và mọi người tham gia đều có trách nhiệm đồng ý rằng : cho phép Việt Nam Du Lịch quyền sử dụng các biện pháp kỹ thuật, các công cụ quản trị, các công cụ quản lý và hỗ trợ thanh toán ….và các công cụ chức năng khác để bảo vệ quyền lợi chính đáng của các bên liên quan như: người dùng/khách hàng/nhà cung cấp và/hoặc các đối tác liên kết hợp tác với Việt Nam Du Lịch.

Bạn phải có tài khoản do Việt Nam Du Lịch cung cấp và phải từ 18 tuổi trở lên được pháp luật bảo hộ thì mới được truy cập và sử dụng các chức năng được bảo vệ bằng mật khẩu và/hoặc các chức năng được bảo mật trên hệ thống của Việt Nam Du Lịch và/hoặc sử dụng các sản phẩm dịch vụ. Bạn có trách nhiệm tự mình bảo vệ an toàn bảo mật đối với tài khoản được cung cấp và chịu hoàn toàn trách nhiệm pháp lý đối với việc sử dụng tài khoản và hoạt động của tài khoản của mình. Bạn không được cố tình truy cập trái phép vào các chức năng này, hoặc vào bất kỳ phần thông tin được bảo vệ khác trên hệ thống của Việt Nam Du Lịch và/hoặc dịch vụ này thông qua bất kỳ hình thức nào mà không được chúng tôi cho phép.

Nếu bạn dưới 18 tuổi, bạn cần phải được sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp, được sự đồng ý chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với:

  • Hành động của bạn và các thông tin mà bạn đọc và tiếp nhận và sử dụng.
  • Bất kỳ khoản phí nào liên quan đến việc bạn sử dụng dịch vụ hoặc mua sản phẩm dịch vụ.
  • Bạn buộc phải đồng ý chấp nhận và tuân thủ đúng và đầy đủ Điều Khoản và Điều kiện sử dụng này.

Nếu bạn dưới 18 tuổi, và bạn không có sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp và/hoặc truy cập vào hệ thống của ” Việt Nam Du Lịch ” và/hoặc sử dụng dịch vụ này và/hoặc mua sản phẩm dịch vụ mà không có sự giám sát của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp, bạn phải dừng những hành động này ngay lập tức hoặc sẽ bị coi đó là hành động và bằng chứng không tuân thủ quy định và luật pháp.

Bộ phận quản trị ” Việt Nam Du Lịch “