Chính sách và Phương thức Thanh toán

CÁC ĐỊNH NGHĨA TRONG CHÍNH SÁCH VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

Chính sách về Phương thức thanh toán này là một phần không thể tách rời với các chính sách chung, chính sách về hủy đơn hàng và hoàn tiền, chính sách và quy định đối với Người dùng/Khách hàng và Nhà cung cấp và các điều khoản và điều kiện sử dụng đã được công bố công khai trên website.

Trước khi thực hiện bất cứ một giao dịch thanh toán nào qua hệ thống ” Việt nam Du Lịch ” hoặc có liên quan đến ” Việt nam Du Lịch ” thì Người dùng/Khách hàng có trách nhiệm đọc hiểu kỹ đầy đủ và đồng ý tuân thủ tất cả các quy định, chính sách và phương thức thanh toán đã được ” Việt nam Du Lịch ” công bố công khai.

Việt nam Du Lịch hoàn toàn chỉ là đơn vị trung gian,là cổng thông tin cung cấp giải pháp bán hàng thương mại điện tử. Do đó,các thanh toán như: thanh toán cho đơn đặt hàng,hoàn tiền,bồi thường…. thực hiện qua các chức năng,công cụ và tài khoản sử dụng cho việc thanh toán tích hợp trên hệ thống ” Việt nam Du Lịch ” thì được hiểu là :

 • Đối với bên nhận tiền thanh toán: đồng ý ủy quyền cho ” Việt nam Du Lịch ” thu tiền hộ (nhận tiền hộ) từ bên thực hiện thanh toán (Tiền thanh toán đơn đặt hàng ; Tiền hoàn cho Khách hàng…). Và sau đó chuyển lại cho bên nhận tiền thanh toán theo định kỳ hoặc theo thỏa thuận . Sau khi nhận được các khoản thanh toán, ” Việt nam Du Lịch ” sẽ có thông báo xác nhận bằng email với cả Bên thực hiện thanh toán và Bên nhận tiền thanh toán để đối chiếu xác nhận.
 • Đối với bên thực hiện thanh toán: đồng ý ủy quyền cho ” Việt nam Du Lịch ” tiếp nhận các khoản tiền thanh toán và chuyển cho bên Nhận tiền thanh toán (thanh toán hộ bên thực hiện thanh toán) theo đúng các quy định,quy trình và chính sách thanh toán đã được thỏa thuận. Sau khi nhận được tiền và/hoặc thực hiện thanh toán, ” Việt nam Du Lịch ” sẽ có thông báo xác nhận bằng email với cả Bên thực hiện thanh toán và Bên nhận tiền thanh toán có liên quan để đối chiếu xác nhận.

Việt nam Du Lịch ” tham gia hỗ trợ cho các giao dịch thanh toán với các mục đích:

 • Hỗ trợ cho Người dùng/Khách hàng,Nhà cung cấp các công cụ thanh toán,các phương thức thanh toán thuận tiện và dễ sử dụng.
 • Nhận ủy quyền thu chi hộ các khoản thanh toán,giữ hộ tiền cho các khoản thanh toán nhằm mục đích hỗ trợ cho việc đảm bảo các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ và trách nhiệm theo thỏa thuận.

Hiên nay ” Việt nam Du Lịch ” áp dụng hai (02) kiểu thanh toán, hay còn gọi là cách thức thanh toán áp dụng cho các phương thức thanh toán cho đơn đặt hàng sản phẩm dịch vụ:

 • Thanh toán trả sau: Người dùng/Khách hàng phải thanh toán 100% giá trị đơn đặt hàng ngay khi kết thúc đơn đặt hàng cho Nhà cung cấp dịch vụ hoặc ” Việt nam Du Lịch “.
 • Thanh toán trả trước : Người dùng/Khách hàng thực hiện việc thanh toán một phần hoặc toàn bộ Tổng giá trị đơn đặt hàng ngay tại thời điểm thực hiện đơn đặt hàng. Tổng giá trị thanh toán cho đơn đặt hàng có thể được được hưởng chính sách Giảm giá/Chiết khấu do ” Việt nam Du Lịch ” và/hoặc Nhà cung cấp áp dụng, và dựa trên Giá trị thanh toán trả trước mà Người dùng/Khách hàng lựa chọn.

Phương thức thanh toán trên hệ thống của ” Việt nam Du Lịch ” là tên gọi của các phương pháp thanh toán được sử dụng tuân thủ theo luật pháp Việt nam hiện hành bởi các công cụ,chức năng được tích hợp vào hệ thống website hoặc theo thỏa thuận giữa các bên bao gồm: Người dùng/Khách hàng , Nhà cung cấp, Đơn vị liên kết và ” Việt nam Du Lịch “.

Phương thức thanh toán đối với mỗi sản phẩm dịch vụ do Nhà cung cấp lựa chọn và thiết lập sử dụng đối với mỗi sản phẩm dịch vụ đó,điều này phụ thuộc vào đặc thù của từng sản phẩm dịch vụ.

Người dùng/khách hàng trước khi muốn thực hiện đặt đơn hàng sản phẩm dịch vụ cần tìm hiểu kỹ sự khác nhau của mỗi phương thức thanh toán. Sau khi lựa chọn phương thức thanh toán phù hợp,thì điều đó đồng nghĩa là Người dùng/Khách hàng đã đồng ý rằng đã đọc hiểu và tuân thủ các quy định và chính sách,điều khoản điều kiện được công bố công khai và các vấn đề liên quan đến phương thức thanh toán mà Người dùng/Khách hàng đã chọn.

Để nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ và an toàn cho Người dùng/Khách hàng khi áp dụng phương thức thanh toán trả trước ( một phần hoặc toàn bộ giá trị đơn hàng ) đối với sản phẩm dịch vụ của Nhà cung cấp có đăng ký kinh doanhNhà cung cấp không có đăng ký kinh doanh như sau:

Phương thức thanh toán áp dụng đối với Nhà cung cấp có giấy phép kinh doanh

 • Căn cứ vào thỏa thuận,hợp đồng của ” Việt nam Du Lịch ” và Nhà cung cấp
 • Căn cứ vào đặc điểm của sản phẩm dịch vụ, ” Việt nam Du Lịch ” sẽ thanh toán toàn bộ ( hoặc một phần ) số tiền Người dùng/Khách hàng đã thực hiện thanh toán trả trước (lần 1) cho Nhà cung cấp ngay sau khi Nhà cung cấp xác nhận sẽ thực hiện Đơn đặt hàng.

Phương thức thanh toán áp dụng đối với Nhà cung cấp không có đăng ký kinh doanh

 • Căn cứ vào thỏa thuận,hợp đồng của ” Việt nam Du Lịch ” và Nhà cung cấp
 • Không phụ thuộc vào sản phẩm dịch vụ, ” Việt nam Du Lịch ” sẽ giữ hộ Người dùng/Khách hàng toàn bộ số tiền mà Người dùng/Khách hàng đã thực hiện thanh toán trả trước (lần 1) để đảm bảo Nhà cung cấp có trách nhiệm thực hiện đúng và đầy đủ việc cung cấp sản phẩm dịch vụ tới Người dùng/Khách hàng, hoặc hoàn tiền lại cho Người dùng/Khách hàng. Việc thanh toán đối soát và bù trừ với Nhà cung cấp sẽ được thực hiện vào kỳ thanh toán đối soát giữa Nhà cung cấp và ” Việt nam Du Lịch ” hoặc khi có thỏa thuận khác

Phương thức thanh toán áp dụng đối với Nhà cung cấp là đại lý cho Nhà cung cấp khác có đăng ký kinh doanh

 • Căn cứ vào thỏa thuận,hợp đồng của ” Việt nam Du Lịch ” và Nhà cung cấp, và căn cứ và Hợp đồng giữa Nhà cung cấp với Nhà cung cấp khác có đăng ký kinh doanh (hoặc bằng văn bản riêng )
 • Nếu như Hợp đồng giữa Nhà cung cấpNhà cung cấp có đăng ký kinh doanh có điều khoản đảm bảo (hoặc bằng văn bản riêng) cho ít nhất một trong hai vấn đề như sau:
 1. Nhà cung cấp có đăng ký kinh doanh ủy quyền cho Nhà cung cấp các nghĩa vụ và quyền lợi thay mặt cho Nhà cung cấp có đăng ký kinh doanh đối với các sản phẩm dịch vụ.
 2. Nhà cung cấp có đăng ký kinh doanh bảo lãnh cho Nhà cung cấp các trách nhiệm về tài chính để nhận khoản tiền thanh toán trước từ Người dùng/Khách hàng đối với các đơn đặt hàng thông qua hệ thống ” Việt nam Du Lịch
 • Nếu như các điều kiện trên được thể hiện trong hợp đồng hoặc văn bản riêng,thì chính sách thanh toán được áp dụng cho Nhà cung cấp là đại lý cho Nhà cung cấp khác có đăng ký kinh doanh sẽ là như chính sách áp dụng cho Nhà cung cấp có đăng ký kinh doanh.
 • Nếu như các điều kiện trên không thể hiện được trong hợp đồng hoặc văn bản riêng,thì chính sách thanh toán được áp dụng cho Nhà cung cấp là đại lý cho Nhà cung cấp khác có đăng ký kinh doanh sẽ là như chính sách áp dụng cho Nhà cung cấp không có đăng ký kinh doanh.

Xác nhận giao dịch thanh toán

Việt nam Du Lịch ” xác nhận giao dịch thanh toán phụ thuộc vào phương thức thanh toán mà các bên thực hiện thanh toán như: Người dùng/Khách hàng và Nhà cung cấp lựa chọn gửi về tài khoản thu hộ cho bên nhận thanh toán của ” Việt nam Du Lịch “. Việc xác nhận giao dịch thanh toán được thực hiện bằng email xác nhận gửi từ hệ thống email của ” Việt nam Du Lịch ” và/hoặc thông qua tin nhắn SMS mà khách hàng đăng ký sau khi tài khoản thu tiền hộ của ” Việt nam Du Lịch ” nhận được tiền theo thỏa thuận.

Việt nam Du Lịch ” đồng ý và chấp thuận xác nhận thanh toán khi Khách hàng,Nhà cung cấp thực hiện các giao dịch thanh toán qua tài khoản của ” Việt nam Du Lịch “.

Việc xác nhận các giao dịch thanh toán được cụ thể bằng 2 phương thức như sau:

 • Thanh toán qua cổng thanh toán VNPAY: Hệ thống sẽ tự động ghi nhận và gửi thông tin xác nhận giao dịch thanh toán cho cả bên thực hiện và bên nhận thanh toán một cách tự động qua email và/hoặc tin nhắn SMS gửi tới số điện thoại của Khách hàng/Người liên hệ.
 • Thanh toán chuyển khoản ngân hàng: Việc xác nhận giao dịch thanh toán được hệ thống ” Việt nam Du Lịch ” thực hiện trong giờ làm việc: 8h30-5h30 của các ngày làm việc kế tiếp (không bao gồm thứ bảy chủ nhật và các ngày nghỉ lễ tết theo quy định của nhà nước), và trong vòng 24h giờ (làm việc) kể từ thời điểm tài khoản ” Việt nam Du Lịch ” nhận được tiền. Việc xác nhận được gửi qua email và/hoặc số điện thoại của Khách hàng,Người liên hệ trong đơn đặt hàng và Nhà cung cấp sản phẩm dịch vụ.

Đối với các giao dịch ” Việt nam Du Lịch ” là bên nhận tiền thu hộ hay còn gọi là thu hộ tiền cho bên nhận thanh toán. ” Việt nam Du Lịch ” sẽ tiến thành thanh toán lại cho bên nhận thanh toán thông qua chuyển khoản ngân hàng hoặc Cổng thanh toán VNPAY. Cụ thể được quy định như sau:

 • Việt nam Du Lịch ” thực hiện giao dịch thanh toán và hệ thống sẽ tự động gửi email thông báo về cả hai bên thực hiện thanh toán và nhận thanh toán.
 • Bên nhận thanh toán có nghĩa vụ và trách nhiệm xác nhận lại với VNDL và Khách hàng khi nhận được tiền về tài khoản.
 • Trong vòng 24h kể từ khi ” Việt nam Du Lịch ” có thông báo từ Ngân hàng thực hiện chuyển khoản,cổng VNPAY là giao dịch đã thành công mà Bên nhận thanh toán không có phản hồi hoặc có ý kiến gì khác. Thì điều này được hiểu là Bên Nhận thanh toán đã nhận được đầy đủ tiền và không có khiếu nại,thắc mắc gì.

Việt nam Du Lịch ” chỉ thực hiện việc xác nhận đối với các giao dịch thanh toán thu hộ với vai trò trung gian là các tài khoản thu/nhận tiền hộ của ” Việt nam Du Lịch “.

Giao dịch thanh toán trực tiếp giữa Khách hàng và Nhà cung cấp

Nhà cung cấp khi nhận khoản thanh toán trực tiếp từ Khách hàng, thì Nhà cung cấp có trách nhiệm sử dụng tính năng trong phần quản lý đơn hàng của ” Việt nam Du Lịch ” để xác nhận với Khách hàng các giao dịch thanh toán nhận tiền đó bằng email. Việc xác nhận này cũng được hệ thống sử dụng để phục vụ cho các hoạt động đối soát bù trừ giữa ” Việt nam Du Lịch ” với Nhà cung cấp sau đó một cách chính xác.

Việt nam Du Lịch ” chỉ chấp nhận 2 loại giao dịch thanh toán trực tiếp giữa Khách hàng và Nhà cung cấp, cụ thể là:

 • Khách hàng thanh toán tiền lần 2 cho đơn đặt hàng sản phẩm dịch vụ
 • Khách hàng thanh toán giá trị đơn đặt hàng sản phẩm dịch vụ sử dụng phương thức thanh toán trả sau (Pay Later)

Việt nam Du Lịch ” không thực hiện xác nhận và không có bất kỳ nghĩa vụ trách nhiệm gì đối với các thỏa thuận riêng hay đối với các thỏa thuận không nằm trong đơn đặt hàng dẫn đến các giao dịch thanh toán được thực hiện trực tiếp giữa Khách hàng và Nhà cung cấp. ” Việt nam Du Lịch ” từ chối hỗ trợ và được miễn trừ trách nhiệm đối với những tranh chấp khiếu nại phát sinh giữa Khách hàng và Nhà cung cấp.

ĐƠN VỊ TIỀN TỆ

Việt nam Du Lịch ” là doanh nghiệp đăng ký hoạt động tại Việt nam, do đó ” Việt nam Du Lịch ” có trách nhiệm và nghĩa vụ tuân thủ quy định của Pháp luật Việt Nam về việc các giao dịch thanh toán. Điều đó có nghĩa là tất cả mọi người hoặc chủ thể (Người dùng/Khách hàng/Nhà cung cấp …) tham gia và có các giao dịch thanh toán thông qua ” Việt nam Du Lịch ” phải hoàn toàn chấp nhận và đồng ý các vấn đề sau:

 • Đơn vị tiền tệ sử dụng: VND (Việt Nam Đồng , hoặc ký hiệu tắt là: đ hoặc VND )
 • Các đơn vị tiền tệ khác được quy đổi ra nhằm mục đích tham khảo, đặc biệt cho các Người dùng/Khách hàng là người nước ngoài và/hoặc người Việt Nam khi mua các sản phẩm dịch vụ của người nước ngoài. Khi thực hiện việc thanh toán, giá trị thanh toán sẽ được quy đổi về một (01) đơn vị tiền tệ duy nhất là: VND theo tỷ giá hiện hành của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Vietcombank (VCB) . Đối với phương thức thanh toán dùng cổng VNPAY thì sẽ do nguồn tỷ giá quy đổi mà VNPAY sử dụng.

PHÍ THANH TOÁN

Phí Thanh toán là khoản tiền mà Bên thực hiện thanh toán hoặc Bên nhận thanh toán có trách nhiệm phải trả cho Bên thứ 3 cung cấp Dịch vụ thanh toán như: Ngân Hàng, Công ty Cổ phần giải pháp thanh toán Việt nam (Đơn vị cung cấp dịch vụ Cổng thanh toán VNPAY …).

Về nguyên tắc, phí thanh toán được áp dụng cho bên yêu cầu thay đổi dẫn đến việc thực hiện và/hoặc làm phát sinh các giao dịch thanh toán.

Cụ thể,trong một số trường hợp thường xuyên như sau:

 • Phương thức Thanh toán trả sau: ” Việt nam Du Lịch ” và Nhà cung cấp sẽ không áp dụng và thu các loại phí cho phương thức trả sau,ngoại trừ các khoản thuế,phí theo quy định của pháp luật hiện hành và của Nhà cung cấp sản phẩm dịch vụ.
 • Phương thức Thanh toán Chuyển khoản trực tiếp hoặc Phương thức thanh toán sử dụng cổng VNPAY : Có thể Ngân hàng hoặc Đơn vị cung cấp dịch vụ cổng thanh toán VNPAY sẽ thu phí của Bên thanh toán theo quy định của họ. Người dùng/Khách hàng và Nhà cung cấp vui lòng chấp thuận,vì họ là đơn vị cung cấp dịch vụ và ” Việt nam Du Lịch ” không thể can thiệp vấn đề này.
 • Phí Thanh toán cũng sẽ được áp dụng tính cho Người dùng/Khách hàng trong các trường hợp Nhà cung cấp hoặc ” Việt nam Du Lịch ” thực hiện việc hoàn tiền khi khách hàng hủy đơn hàng hợp lệ với chính sách hủy đơn hàng và hoàn tiền, hoặc trả lại một phần tiền do thay đổi nội dung đơn hàng hoặc thực hiện việc bồi thường (nếu có)
 • Phí thanh toán được áp dụng cho bên thực hiện thanh toán trong một số trường hợp như: Người dùng/Khách hàng thanh toán hoặc thanh toán bổ sung cho đơn đặt hàng, Hoàn tiền cho Khách hàng khi đơn đặt hàng bị hủy/thay đổi mà nguyên nhân từ Khách hàng, Nhà cung cấp thanh toán tiền hoàn lại cho Khách hàng mà lỗi nguyên nhân từ Nhà cung cấp ….
 • Phí thanh toán được áp dụng cho bên nhận thanh toán trong một số trường hợp như: ” Việt nam Du Lịch ” thanh toán tiền một phần hoặc toàn bộ đơn hàng cho Nhà cung cấp, ” Việt nam Du Lịch ” thanh toán tiền hoàn lại cho khách hàng mà nguyên nhân từ ” Việt nam Du Lịch ” hoặc Nhà cung cấp, ” Việt nam Du Lịch ” thanh toán tiền theo định kỳ đối soát cho Nhà cung cấp ….
 • Trong các trường hợp khác, thì Phí thanh toán sẽ được áp dụng với bên làm phát sinh các giao dịch thanh toán không đúng với các quy định và chính sách của ” Việt nam Du Lịch ” sẽ có nghĩa vụ thanh toán khoản phí này.
 • Phí thanh toán sẽ được khấu trừ trực tiếp vào giá trị thanh toán cho bên chịu phí. Bảng phí thanh toán sẽ được ” Việt nam Du Lịch ” thường xuyên cập nhật căn cứ vào biểu phí của Ngân Hàng theo từng thời điểm.
 • Nếu có khiếu nại tranh chấp liên quan đến các trường hợp áp dụng phí thanh toán chưa được liệt kê thì ” Việt nam Du Lịch ” sẽ giữ quyền quyết định bên chịu phí thanh toán

THANH TOÁN SỬ DỤNG MÃ COUPON

Mã Coupon là mã giảm giá trực tiếp trên đơn đặt hàng được sử dụng cho các mục đích thúc đẩy Doanh số,khuyến khích việc tạo đơn đặt hàng,khuyến mại giảm giá đối với Người dùng/Khách hàng.

Mã Coupon được tạo bởi Nhà cung cấp căn cứ vào nhu cầu và đánh giá về tình hình kinh doanh,thời điểm mùa vụ,tình hình thị trường của Nhà cung cấp. Do đó, Nhà cung cấp hoàn toàn tự quản lý,tự thiết lập mức độ giảm giá đối với sản phẩm dịch vụ và gửi cho Người dùng/Khách hàng của mình.

Mã Coupon chỉ được áp dụng đối với các sản phẩm dịch vụ do Nhà cung cấp tạo mã coupon và không được áp dụng cho các sản phẩm dịch vụ của Nhà cung cấp khác.

Mức độ giảm giá của mã Coupon được chia làm 2 loại:

 • Mã giảm giá theo mức độ phần trăm (%) của Giá trị đơn hàng
 • Mã giảm giá theo giá trị giảm giá được xác định cụ thể

CÁC PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN CHO ĐƠN ĐẶT HÀNG

Các phương thức thanh toán cho Đơn đặt Hàng được sử dụng hiện nay trên VNDL bao gồm:

 • Phương thức thanh toán trả sau ( Later Payment ) : Phương thức thanh toán trả sau được hiểu là Khách hàng có thể thực hiện thanh toán cho việc dùng,sử dụng sản phẩm dịch vụ do Nhà cung cấp dịch vụ đó tại thời điểm kết thúc ( Ví dụ: Khi check out/trả phòng, trả xe ….) cho trực tiếp Nhà cung cấp mà không thông qua ” Việt nam Du Lịch ” hoặc thanh toán qua cổng thanh toán,chuyển khoản ngân hàng cho ” Việt nam Du Lịch “. Nhà cung cấp chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với việc thu tiền trực tiếp từ Khách hàng theo Đơn đặt hàng.
 • Phương thức Thanh toán chuyển khoản trực tiếp ( Direct Bank Payment ): Phương thức thanh toán chuyển khoản trực tiếp là Người dùng/Khách hàng thực hiện việc thanh toán bằng cách chủ động tự chuyển khoản từ tài khoản của Khách hàng vào tài khoản nhận tiền của ” Việt nam Du Lịch ” được công bố công khai trên website khoản tiền đặt cọc/một phần đơn đặt hàng/hoặc tổng giá trị đơn hàng. Khi nhận được tiền,” Việt nam Du Lịch ” sẽ có trách nhiệm thông báo xác nhận qua email đối với cả Người dùng/Khách hàng,Nhà cung cấp và các bên liên quan và chuyển tiền khoản tiền nhận thanh toán hộ cho Nhà cung cấp về tài khoản của Nhà cung cấp theo thỏa thuận giữa ” Việt nam Du Lịch ” và Nhà cung cấp.
 • Phương thức Thanh toán dùng cổng VNPAY: Cổng thanh toán VNPAY thuộc Công ty Cổ phần giải pháp thanh toán Việt nam, là đơn vị cung cấp giải pháp bên thứ 3 uy tín được ” Việt nam Du Lịch ” lựa chọn để cung cấp phương thức thanh toán sử dụng thẻ ATM/Visa/Master/QR code. Khi Khách hàng thực hiện chọn thanh toán dùng cổng VNPAY thì Khách hàng sẽ được chuyển hướng qua sandbox của VNPAY để thực hiện quá trình thanh toán và kết quả sẽ được trả xác nhận về VNDL và email cho khách hàng. Do việc thanh toán dùng cổng VNPAY được thực hiện hoàn toàn bên sandbox của VNPAY nên Người dùng/Khách hàng/Nhà cung cấp … vui lòng hiểu và đồng ý rằng việc bảo mật các thông tin của Khách hàng như: Họ tên,email,địa chỉ,mã số thẻ,mã số bảo mật,mã OTP….. của sẽ hoàn toàn là trách nhiệm của VNPAY. Do đó ” Việt nam Du Lịch ” xin được miễn trừ hoàn toàn trách nhiệm đối với việc bảo vệ thông tin thanh toán đối với Người dùng/Khách hàng/Nhà cung cấp….

QUY TRÌNH THANH TOÁN ĐỐI VỚI ĐƠN ĐẶT HÀNG

Thanh toán cho đơn đặt hàng sản phẩm dịch vụ:

 • Giá trị Thanh toán Đơn đặt hàng: Là Tổng giá trị đơn đặt hàng sản phẩm dịch vụ mà người dùng,Khách hàng đặt mua của Nhà cung cấp sản phẩm dịch vụ và Khách hàng có trách nhiệm thanh toán. Do nhu cầu,Khách hàng và Nhà cung cấp sản phẩm dịch vụ có thể tự mình điều chỉnh/cập nhật nội dung đơn đặt hàng dẫn đến thay đổi Giá trị Thanh toán Đơn hàng. Bên thực hiện việc điều chỉnh/cập nhật này cần phải được sự xác nhận của bên kia.
 • Việt nam Du Lịch ” chỉ có nghĩa vụ và trách nhiệm đối với Giá trị thanh toán Đơn hàng được xác nhận lần cuối cùng trước khi nhận được khoản thanh toán.
 • Việc thanh toán đơn đặt hàng của Khách hàng có thể thực hiện trong 1 lần hoặc chia làm 2 lần thanh toán, tùy thuộc vào sản phẩm dịch vụ và cấu hình phương thức thanh toán cho sản phẩm dịch vụ của Nhà cung cấp.
 • Việt nam Du Lịch ” không có trách nhiệm hỗ trợ đối với những vấn đề phát sinh giữa Khách hàng với Nhà cung cấp nằm ngoài phạm vi của đơn đặt hàng, và/hoặc do nguyên nhân từ các thỏa thuận riêng giữa Khách hàng với Nhà cung cấp. Trường hợp có tranh chấp khiếu nại xảy ra từ những thỏa thuận riêng giữa Khách hàng và Nhà cung cấp thì hai bên cần tự làm việc với nhau, tự tiến hành thương lượng hòa giải và/hoặc tự tìm phương án giải quyết trên tinh thần hợp tác.

Các bước thanh toán đối với đơn đặt hàng

Các bước thanh toán đối với đơn hàng dưới đây là mô tả một quy trình thanh toán chung đối với một (01) đơn hàng, bao gồm nhiều bước cụ thể và trạng thái đối với đơn hàng. Quy trình này có thể được điều chỉnh,bổ sung và thay đổi căn cứ vào các quy định,chính sách,phương thức và cách thanh toán tại từng thời điểm để phù hợp cho Nhà cung cấp,Người dùng/Khách hàng và ” Việt nam Du Lịch “.

Bước 1: Người dùng/Khách hàng lựa chọn thực hiện thanh toán đặt cọc một phần (thanh toán lần 1) hoặc toàn bộ Giá trị Đơn đặt hàng (thanh toán 1 lần)

Khi nhận được khoản tiền thanh toán cho Đơn đặt hàng từ Người dùng/Khách hàng

 • Việt nam Du Lịch ” sẽ thực hiện việc xác nhận đối với bên thực hiện thanh toán và bên nhận tiền thanh toán qua email, bao gồm thông tin số tiền nhận được,số tiền còn phải thanh toán, và tổng số tiền của đơn đặt hàng đã bao gồm các khoản khấu trừ,giảm giá (nếu có)
 • Việt nam Du Lịch ” sẽ thực hiện chuyển khoản cho Nhà cung cấp khi đến kỳ thanh toán đối soát hoặc theo thỏa thuận hoặc theo đặc điểm của từng sản phẩm dịch vụ nhằm mục đích đảm bảo chất lượng sản phẩm dịch vụ cho Khách hàng và thuận tiện trong quản lý vận hành.

Bước 2 (nếu có) : Hoàn tiền cho Khách hàng

Việc hoàn tiền cho Khách hàng phải đáp ứng chính sách hủy đơn hàng và hoàn tiền và thuộc một trong các trường hợp sau:

 • Đơn đặt hàng được hủy hợp lệ
 • Khách hàng có yêu cầu bồi thường/hoàn tiền hợp lệ
 • Đơn đặt hàng được điều chỉnh nội dung,số lượng dẫn đến việc thay đổi Tổng giá trị của Đơn đặt hàng và được các bên xác nhận đồng ý chấp thuận

Bước 3: Khách hàng thanh toán phần tiền còn lại (lần 2 – nếu có) của Đơn đặt hàng

Khách hàng thực hiện việc thanh toán lần 2 cho Đơn đặt hàng sẽ dựa trên các nguyên tắc sau:

 • Khi Khách hàng không chủ động lựa chọn hoặc có yêu cầu hay thỏa thuận khác, thì mặc định Nhà cung cấp sẽ là bên nhận thanh toán lần 2 từ Khách hàng. Việc này sẽ được hệ thống tự động ghi nhận khi sản phẩm dịch vụ đến ngày chấm dứt hoặc kết thúc mà không bên nào có ý kiến hoặc khiếu nại gì khác. Nhà cung cấp phải có trách nhiệm chuyển đổi trạng thái đơn đặt hàng,tạo lập phiếu thu tiền trên hệ thống quản trị được ” Việt nam Du Lịch ” cung cấp cho Nhà cung cấp để hệ thống cập nhật số liệu phục vụ cho việc đối soát thanh toán.
 • Khách hàng chủ động lựa chọn ” Việt nam Du Lịch ” là bên nhận khoản thanh toán lần 2 thông qua các phương thức chuyển khoản hoặc cổng thanh toán VNPay. ” Việt nam Du Lịch ” sẽ có trách nhiệm thực hiện việc xác nhận được số tiền thanh toán qua email cho cả Khách hàng và Nhà cung cấp và cập nhật trạng thái đơn đặt hàng. Đối với trường hợp này, Nhà cung cấp (hoặc đại diện ủy quyền của Nhà cung cấp) cần phải có được xác nhận đã nhận được khoản tiền thanh toán qua email và/hoặc qua việc cập nhật trạng thái đơn hàng của ” Việt Nam Du Lịch ” mới được để Khách hàng làm thủ tục kết thúc sử dụng sản phẩm dịch vụ và rời đi.

Bước 4: Kết thúc việc thanh toán của Khách hàng cho Đơn đặt hàng.

Khi Khách hàng đã hoàn thành các nghĩa vụ thanh toán đối với Đơn đặt hàng và trong vòng 24h kể từ thời điểm đơn đặt hàng sản phẩm dịch vụ kết thúc mà Khách hàng không có ý kiến hoặc khiếu nại gì khác, thì Đơn hàng sẽ được chuyển sang trạng thái chờ thanh toán đối soát giữa hai bên là Nhà cung cấp và ” Việt nam Du Lịch “.

Bước 5: Đối soát giữa ” Việt nam Du Lịch ” và Nhà cung cấp

 • Theo thời gian thỏa thuận giữa ” Việt nam Du Lịch ” và Nhà cung cấp, hệ thống thanh toán của ” Việt nam Du Lịch ” sẽ tính toán đối soát bù trừ theo từng đơn hàng, và tổng hợp lại trong toàn bộ thời gian được thỏa thuận giữa ” Việt nam Du Lịch ” và Nhà cung cấp
 • Nhà cung cấp cùng có trách nhiệm giám sát, đối soát các khoản mục thanh toán theo từng đơn hàng và theo thời gian thỏa thuận
 • Nhà cung cấp có trách nhiệm phối hợp cùng các bộ phận liên quan của ” Việt nam Du Lịch ” để kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh (nếu có) và cùng tìm ra phương án giải quyết phù hợp.

QUY TRÌNH THANH TOÁN THEO YÊU CẦU DỰ TOÁN HOẶC BÁO GIÁ RIÊNG

 • Trong một số trường hợp,Người dùng/Khách hàng có thể yêu cầu ” Việt nam Du Lịch ” hỗ trợ kết nối hoặc giới thiệu một hoặc nhiều Nhà cung cấp sản phẩm dịch vụ để tự tìm hiểu nội dung sản phẩm dịch vụ và/hoặc đưa ra các yêu cầu đặc biệt. Người dùng/Khách hàng sẽ tự thương lượng giá cả,nội dung và số lượng sản phẩm dịch vụ,phương thức thanh toán…trực tiếp với (các) nhà cung cấp. Nếu thỏa thuận thành công,(các) Nhà cung cấp sản phẩm dịch vụ sẽ gửi cho Người dùng,Khách hàng Hóa đơn yêu cầu thanh toán.
 • Các báo giá,dự toán sau khi chuyển thành các hóa đơn yêu cầu thanh toán thì được coi như là đơn đặt hàng sản phẩm dịch vụ của Người dùng/Khách hàng với Nhà cung cấp. Người dùng/khách hàng và Nhà cung cấp đều có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các quy định,chính sách,các điều khoản và điều kiện như là thực hiện đơn đặt hàng sản phẩm dịch vụ và tuân thủ các nghĩa vụ thuế phí theo quy định pháp luật.

QUY ĐỊNH VỀ MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP PHÁT SINH DO THANH TOÁN

Trong thực tế,một số trường hợp giao dịch thanh toán xuất phát từ được coi là khách quan,bất khả kháng như:

 • Đường truyền mạng internet
 • Chậm trễ do giao dịch ngân hàng
 • Chậm trễ do nhân viên của ” Việt nam Du Lịch ” phải kiểm tra,rà soát và xử lý các giao dịch thanh toán…
 • Và một số trường hợp khác.

Việc này dẫn đến khả năng là ” Việt nam Du Lịch ” hoặc Nhà cung cấp tiếp nhận được các khoản tiền thanh toán cho đơn đặt hàng bị chậm trễ, không đúng theo trong quy định. Dẫn đến có thể các đơn đặt hàng có thể bị hủy, ảnh hưởng đến kế hoạch của Người dùng/Khách hàng.

Khách hàng hoặc bên thực hiện thanh toán cần chủ động bố trí thời gian, kiểm soát số dư và sử dụng tài khoản ngân hàng uy tín để tránh các trường như vậy có thể xảy ra. Trong các trường hợp phát sinh ngoài mong muốn, các bên liên quan cần trực tiếp trao đổi, phối hợp với nhau để thương lượng và tìm phương án giải quyết.

Bộ phận quản trị ” Việt Nam Du Lịch .vn “